Regulamin serwisu Konkursy Szkolne

Regulamin serwisu

Regulamin serwisu

Serwisem zarządza: ITT-Solutions
>>> Cofnij do strony głównej

Regulamin serwisu

Platforma "Konkursy Szkolne" jest wspierana od stronych technicznej przez ITT-Solutions, natomiast wszystkie treści dotyczące poszczególnych konkursów są autorstwa organizatorów konkursów i to oni za nie odpowiadają.

Jeśli nie akceptujesz poniższych zasad, nie zakładaj konta w naszym serwisie! 

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Serwis - strona internetowa "Konkursy szkolne" http://www.konkursy.spwz.pl lub http://konkursy.tk
 2. Administrator serwisu – Firma ITT Solutions, która zarządza serwisem od strony technicznej.
 3. Organizator konkursu – osoba lub instytucja, która posiada konto organizatora i organizuje konkurs według ustalonego przez siebie regulaminu.
 4. Użytkownik serwisu – osoba lub instytucja, która posiada konto użytkownika uprawniające do uczestnictwa w poszczególnych konkursach.
 5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 6. Regulamin serwisu – niniejszy Regulamin;
 7. Regulamin konkursu – ustalony przez Organizatora konkursu regulamin uczestnictwa w danym konkursie;
 8. Konkurs – rywalizacja przebiegająca według Regulaminu konkursu ustalonego przez organizatora konkursu.

II. Postanowienia ogólne

 1. Udział w konkursach przeprowadzanych za pośrednictwem naszej plaformy wymaga posiadania konta użytkownika.
 2. Podczas rejestracji konta należy podać nazwę użytkownika (imię i nazwisko lub nazwę instytucji), adres email, który będzie naszą nazwą użytkownika oraz hasło. Wybieramy również rodzaj konta (użytkownik/instytucja).
 3. Każde zajerestrowane konto wymaga weryfikacji, która odbywa się poprzez adres email na który rejestrujemy konto. Wszystkie konta, które nie zostaną zweryfikowane w ciągu 7 dni będą kasowane.
 4. Konto może być w każdej chwili skasowane przez użytkownika.
 5. Na adres email podany przy rejestracji mogą być przesyłane wiadomości systemowe dotyczące działania serwisu oraz wiadomości dotyczące konkursów do który się zapisaliśmy.
 6. Administrator serwisu może usunąć konto użytkownika, jeśli uzna, że narusza on zasady regulaminu serwisu.

III. Organizacja konkursów

 1. Konkursy w serwisie mogą organizować użytkownicy posiadający konto Organizatora konkursu. Konto takie przydziela administrator serwisu.
 2. Organizator konkursu odpowiada za przeprowadzenie konkursu zgodnie z obowiązującym prawem.
 3. Organizator konkursu ustala własny regulamin do każdego konkursu. Każdy użytkownik, który chcę wziąć udział w konkursie musi zaakceptować regulamin serwisu i regulamin konkursu oraz udzielić zgody na przetrwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb konkursu.
 4. Serwis umożlia publikowanie listy uczestników i wyników konkursu. To organizator konkursu decyduje czy będzie te dane publikował w karcie konkursu, informacja na ten temat powinna znajdować się w regulaminie konkursu.

IV. Udział w konkursach

 1. Udział w poszczególnych konkursach wymaga każdorazowo zapisania się konkursów poprzez wypełnienia formularza zgłoszeniowego znajdującego się w karcie konkursu. Fakt posiadania konta w serwsie nie powoduje, że stajemy się automatycznie uczestnikami wszystkich konkursów.
 2. Zapisując się do konkursu udostępniamy organizatorowi konkursu dane dotyczące naszego konta, takie jak: nazwa użytkownika, adres email, rodzaj konta (użytkownik/instytucja)
 3. Udział w poszczególnych konkursach może wymagać podania dodatkowych danych określonych przez organizatora. Na przetwarzanie tych danych musimy każdorazowo udzielić zgody organizatorowi konkursu. Wycofanie zgody na przetrwarzanie danych wymaga usunięcia swojego zgłoszenia do danego konkursu.
 4. Konkursy do których uczestników zgłaszają użytkownicy posiadający konto instytucji, wymagają dodatkowo rejestracji reprezentantów poprzez formularz, dostępny po zapisaniu się do konkursu, w karcie konkursu. Dodając reprezentantów podajemy imię i nazwisko reprezentanta, organizator może dodatkowo wymagać podania dodatkowych danych jak np. wiek. Rodzaj wymaganych danych powinien być określony w regulaminie konkursu. Dodając reprezentanta do konkursu oświadczamy, że posiadamy zgodę danej osoby na przetwarzanie danych osobowych, podanych w formularzu rejestracyjnym, dla potrzeb konkursu. Organizator konkursu może dodatkowo dołączyć do swojego regulaminu zgodę na przetrwarzenie danych osobowych z podaniem zakresu danych, jakie będą przetwarzanie podczas konkursu i może wymagać dostarczenia takich zgód w formie papierowej przed rozpoczęciem konkursu.

V. Postanowienia końcowe

 1. Ostateczna interpretacja tego regulaminu należy do Administratora serwisu.
 2. Spory dotyczące wyników poszczególnych konkursów rozstrzyga organizator konkursu w oparciu o swój własny regulamin konkursu. Tam też należy szukać ewentualnych dróg odwołania. Adminstrator serwisu nie ingeruje w przebieg konkursu, chyba że narusza on regulamin serwisu lub obowiązujące prawo.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
© Copyright 2018-20 ITT-Solutions Wszelkie prawa zastrzeżone Design by Strefa Kursow